Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.).

Cilj Zakona

Omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. U smislu Zakona tijela javne vlasti su tijela Općine Magadenovac kao tijela jedinice lokalne samouprave.

Informacija

U skladu s člankom 5. stavkom 1. točka 3. Zakona, predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija

U skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.


Ograničenja prava na pristup informacijama

Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka. Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji i u slučaju:
- ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
- ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
- ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
- ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
- ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;
- ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima, kao i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom;

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
- onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.


Općina Magadenovac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Magadenovac, službenici za informiranje:

•    pisanim putem na adresu:
Općina Magadenovac
Školska 1.
31542 Magadenovac

•    putem elektroničke pošte:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

•    telefaksom na broj:
031/647-123

•    telefonom na broj:
031/647-165 ili 031/647-170

•    službenica za informiranje:
Biljana Jakić Mihajlović, mag.iur.

 

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. god.

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. god.

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. god.

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. god.

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2015. god.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – OBRAZAC BROJ 2

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE- OBRAZAC BROJ 3

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA – OBRAZAC BROJ 4

 

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Prihvaćam kolačiće s ove web stranice.