Zakonska regulativa

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 12/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17)

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)

Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN 125/11 i 64/15)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15 )

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13),

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15)

Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (NN 26/15)

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Prihvaćam kolačiće s ove web stranice.