ZAVRŠENI JAVNI POZIVI I NATJEČAJI

 

Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
1 - Upute za prijavitelje - javni najtečaj - Kultura 2020
1.1. Obrazac opisa programa Ili projekta - Kultura 2020
1.2. Obrazac proračuna projekta - Kultura 2020
1.3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - Kultura 2020
1.4. Obrazac izjave i suglasnosti - Kultura 2020
1.5. Popis priloga - Kultura 2020
1.6. Obrazac izjave o partnerstvu - Kultura 2020
1.7. Obrazac životopisa - Kultura 2020
1.8. Obrazac procjene - Kultura 2020
1.9. Ugovor o financiranju programa ili projekta - Kultura 2020
1.10. Obrazac opisnog izvještaja projekta - Kultura 2020
1.11. Financijsko izvješće - Kultura 2020
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

 

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu
1 - Upute - Javni natječaj - Socijala skrb 2020
1.1. Obrazac opisa programa ili projekta - Socijala skrb 2020
1.2. Obrazac proračuna projekta - Socijala skrb 2020
1.3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - Socijalna skrb 2020
1.4. Obrazac izjave i suglasnosti Socijala skrb 2020
1.5. Popis priloga - Socijala skrb 2020
1.6. Obrazac izjave o partnerstvu - Socijala skrb 2020
1.7. Obrazac životopisa - Socijalna skrb 2020
1.8. Obrazac procjene - Socijala skrb 2020
1.9. Ugovor o financiranju programa ili projekta - Socijalna skrb 2020
1.10. Obrazac opisnog izvještaja projekta - Socijala skrb 2020
1.11. Financijsko izvješće - Socijala skrb 2020
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu


Javni natječaj za predlaganje programa i pojekata udruga iz područja sporta za 2020. godinu
1 - Upute za prijavitelje - javni natječaj - Sport 2020
1.1. Obrazac opisa programa ili projekta - Sport 2020
1.2. Obrazac proračuna projekta - Sport 2020
1.3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - Sport 2020
1.4. Obrazac izjave i suglasnosti - Sport 2020
1.5. Popis priloga - Sport 2020
1.6. Obrazac izjave o partnerstvu - Sport 2020
1.7. Obrazac životopisa - Sport 2020
1.8. Obrazac procjene - Sport 2020.doc
1.9. Ugovor o financiranju programa ili projekta - Sport 2020
1.10. Obrazac opisnog izvještaja projekta - Sport 2020
1.11. Financijsko izvješće - Sport 2020
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu

 

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac u 2019. godini., objavljeno 08.02.2019.

1. Odluka o raspisivanju natječaja -socijala Općina Magadenovac 2019
2. Natječaj-SOCIJALA SKRB 2019
3. Upute Javni natječaj-socijala skrb 2019
4. Obrazac_opisa_programa_ili_projekta_1 socijala skrb 2019
5. Obrazac_proracuna_projekta_1- socijala skrb 2018
6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja -socijalna skrb 2019
7. Obrazac izjave i suglasnosti 2019
8. popis priloga- SOCIJALA SKRB 2019
9. obrazac izjave o partnerstvu_ SOCIJALA SKRB 2019
10. obrazac životopisa-socijalna skrb 2019
11. OBRAZAC PROCJENE- socijala skrb 2019
12. Ugovor o financiranju programa ili projekta_socijalna skrb 2019.
13. Obrazac opisnog izvještaja projekta-SOCIJALA SKRB 2019
14. Financijsko izvješće-SOCIJALA SKRB 2019
15. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udurga iz programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019.

 

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga u kulturi na području Općine Magadenovac u 2019. godini

Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac proračuna projekta - kultura
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave i suglasnosti
Popis dokumenata i priloga na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac životopisa
Obrazac procjene
Obrazac opisnog izvještaja projekta
Financijsko izvješće
Ugovor o financiranju programa ili projekta
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u kulturi u 2019.


Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga u sportu na području Općine Magadenovac u 2019. godini
Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u sportu
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u sportu
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u sportu upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac proračuna
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja sport
Obrazac i izjave suglasnosti
Popis priloga sport
Obrazac izjave o partnerstvu sport
Obrazac životopisa sport
Obrazac procjene sport
Ugovor o financirnju programa ili projekata sport
Obrazac opisnog izvještaja projekta sport
Financijsko izvješće - sport
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u sportu u 2019.

JAVNI POZIV - za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Magadenovac


Javni poziv roditeljima srednjoškolaca koji tijekom trajanja školske godine stanuju izvan mjesta prebivališta, a prebivalište imaju na području Općine Magadenovac radi podnošenja zahtjeva za sufinanciranje troškova stanovanja srednjoškolaca.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Općine Magadenovac u akademskoj godini 2018./2019.

 

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Magadenovac

Izmjene i dopune Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Magadenovac

 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općne Magadenovcu 2018. godini

 

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Magadenovac- objavljen 28.02.2018. u NN

Obavijest o testiranju za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Magadenovac

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Magadenovac


Javni natječaj za prijem službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac- viši stručni suradnik za gospodarstvo i opću upravu - objavljen 28.02.2018. u NN

Obavijest o testiranju za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i opću upravu u Jedinsveni upravni odjel Općine Magadenovac

Podaci vezani uz Javni natječaj za popunu radnog mjesta viši stručni suradnik za gospodarstvo i opću upravu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac


1. Natječaj za program javnih potreba u kulturi - 2018.g
- Objavljeno 12.02.2018
- Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u kulturi - 2018.g

2. Natječaj za program javnih potreba u socijalnoj skrbi - 2018.g
- Objavljeno 12.02.2018
- Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udurga iz programa javnih potreba u socijalnoj skrbi - 2018.g

3. Natječaj za program javnih potreba u športu - 2018.g
- Objavljeno 12.02.2018
- Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u športu - 2018.g

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Magadenovac.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Općine Magadenovac u akademskoj godini 2017./2018.

- Natječaj za stipendije 2017-2018
- MOLBA - Obrazac za prijavu
- Izjava studenta

Javni poziv - Sufinanciranje troškova stanovanja 2017.
-
Zaključak o sufinanciranju troškova stanovanja srednjoškolaca za školsku godinu 2017./2018. - prvo polugodište

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac u Beničancima, I. L. Ribara 26., ostale osobne uslužne djelatnosti, prikupljanjem pisanih ponuda

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditeljice javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac u Beničancima
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac, u Kućancima, mjesni dom Kućanci, Kralja Zvonimira 88, ugostiteljstvo.

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac, u Kućancima, mjesni dom Kućanci, Kralja Zvonimira 88, ugostiteljstvo.

 

1. Natječaj za program javnih potreba u kulturi - 2017.g - Objavljeno 17.02.2017.
- Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa J. potreba u kulturi u 2017.

2. Natječaj za program javnih potreba u socijalnoj skrbi - 2017.g - Objavljeno 17.02.2017.
- Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa J.potreba u socijalnoj skrb u 2017.

3. Natječaj za program javnih potreba u športu - 2017.g - Objavljeno 17.02.2017.
- Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa J.potreba u športu u 2017.

 

Javni poziv - Sufinanciranje osiguranja usjeva od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Općine Magadenovac u akademskoj godini 2016./2017.
- Molba za dodjelu studentske stipendije
- Izjava studenta da nije korisnik druge stipendije

- Odluka o dodjeli stipendija studentima Općine Magadenovac za akademsku godinu 2016./2017.

Javni poziv roditeljima srednjoškolaca za sufinanciranje troškova stanovanja

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Magadenovac

Javni poziv - sufinanciranje osiguranja usjeva 2015

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Općine Magadenovac u akademskoj godini 2015
- Molba za dodjelu stipendije
- Izjava studenta da nije korisnik druge stipendije
- Odluka o dodjeli stipendija studentima Općine Magadenovac za akademsku godinu 2015./2016.

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Magadenovac

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine Magadenova
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Javni poziv za organiziranje rada dječjeg vrtića na području Općine Magadenovac

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Magadenovac

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine Magadenovac, u Šljivoševcima, mjesni dom Šljivoševci, V. Nazora 49., u Lacićima, mjesni dom Lacići, A. Kačića 73., prikupljanjem pisanih ponuda.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja šteta na usjevima u 2014. godini da podnesu zahtjev za sufinanciranje osiguranja usjeva od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi.
Zahtjev - sufinanciranje osiguranja

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Magadenovac, u Kućancima, Mjesni dom Kućanci, Kralja Zvonimira 88., ugostiteljstvo; u Beničancima, I. L. Ribara 26., uslužna djelatnost; u Beničancima, I. L. Ribara 26., trgovina, prikupljanjem pisanih ponuda, kako slijedi:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOM U BENIČANCIMA
Zapisnik - Izrada projektne dokumentacije za dom u Beničancima
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za dom u Beničancima

 

ZAPISNIK I ODLUKA
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU RUKOMETNOG IGRALIŠTA U LACIĆIMA

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA IZGRADNJU RUKOMETNOG IGRALIŠTA U LACIĆIMA


Natječaj - Javna rasvjeta

Dokumentacija za nadmetanje - rekonstrukcija javne rasvjete

Javni poziv - Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Prihvaćam kolačiće s ove web stranice.