Zakonska regulativa

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 12/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16 i 98/19)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)

Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN 125/11, 64/15
i 112/18)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15 )

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13
i 98/19),

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17
i 98/19)

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN
68/18 i 110/18)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15
i 98/19)

Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (NN 26/15)

 

 

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića. Prihvaćam kolačiće s ove web stranice.