Explore

Proračun

Sjednice općinskog vijeća

Zaželi bolji život u općini Magadenovac“ – ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA II

Javni natječaj - Zaželi II - LINK

Obrazac prijave na natječaj - LINK

Izjava za osposobljavanje- Program "Zaželi 2020" - LINK

Odluka o odabiru kandidatkinja - LINK

 

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi bolji život u općini Magadenovac“

U četvrtak, 18. lipnja 2020. godine, općinski načelnik Općine Magadenovac Stjepan Živković potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi bolji život u općini Magadenovac“. Ukupna vrijednost projekta je 900.300,00 kuna, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Svečano uručivanje ugovora u okviru Poziva "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II.", održano je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a svečanosti su nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković i ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović.

Na ovaj način će se zaposliti 10 žena koje su u nepovoljnijem položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Skrb i podršku će kroz projekt primiti 60 osoba s područja općine Magadenovac. Pet zaposlenica će tijekom provedbe projekta besplatno pohađati obrazovni programa, čiji su troškovi u cijelosti podmireni sredstvima alociranim za obrazovanje u sklopu projekta.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek, Ispostava Donji Miholjac i Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac. Uloga partnera jest pomoć pri identifikaciji nezaposlenih žena iz ciljane skupine (HZZ) te identifikaciji krajnjih korisnika (CZSS).

Potpisom ugovora započela je provedba projekt koji će trajati ukupno 15 mjeseci unutar kojih je planirano da će žene iz ciljane skupine biti zaposlene na određeno vrijeme od 12 mjeseca, dok je preostalo vrijeme predviđeno za obavljanje administrativnih i tehničkih aktivnosti neophodnih za uspješno provođenje projekta.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će svojim radom potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
POTPISANI UGOVORI O RADU

27. kolovoza 2020. godine općinski načelnik Stjepan Živković potpisao je Ugovore o radu na određeno vrijeme s deset novih zaposlenica u sklopu  projekta „Zaželi bolji život u općini Magadenovac“. Ugovori su potpisani na razdoblje od 12 mjeseci u kojem će zaposlenice pružati podršku i pomoć u kući za 60 krajnjih korisnika s područja općine Magadenovac. Uskoro će u sklopu projekta započeti program osposobljavanja 5 žena za zanimanje „Gerontodomaćica“ te će zaposlenice uz rad steći viši stupanj obrazovanja.


USPJEŠNO ZAVRŠEN PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U SKLOPU PROJEKTA „ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI MAGADENOVAC“
 
U petak, 22. siječnja 2021. godine, u prostorijama Općine Magadenovac uručena su Uvjerenja o osposobljavanju zaposlenicama u sklopu projekta „Zaželi bolji život u općini Magadenovac“, čime je uspješno završen program osposobljavanja pet žena za poslove gerontodomaćice. Edukaciju je provodilo Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška, u sklopu projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Polaznice edukacije odslušale su teorijski dio nastave i odradile praktični dio te uspješno položile završnu provjeru.
 
Čestitamo polaznicama na uspješno završenom programu osposobljavanja!


IMG 20210122 122101 1024

 

 

USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT „ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI MAGADENOVAC“

U četvrtak, 16. rujna 2021. godine u Mjesnom domu Beničanci, pridržavajući se svih propisanih epidemioloških mjera, održana je završna konferencija projekta „Zaželi bolji život u općini Magadenovac“ čiji je nositelj Općina Magadenovac.
Projekt ukupne vrijednosti 900.300,00 kuna financiran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., te je u sklopu njega zaposleno 10 žena koje su kroz 12 mjeseci pružale potporu i pomoć za 69 krajnjih korisnika.
Partneri projekta su Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Ispostava Donji Miholjac.

Ciljevi projekta:
- uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada
- povećati konkurentnost radnica na tržištu rada kroz edukacije 5 pripadnica ciljne skupine
- prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Ostvarenjem ovih ciljeva smanjuje se siromaštvo i socijalna isključenost te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih područja.

Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati projekta:
- Zapošljavanje 10 teže zapošljivih žena koje su pružale potporu za 60 (69) krajnjih korisnika
- Podijeljeno je  više od 700 paketa mjesečnih kućanskih i higijenskih potrepštine za  krajnje korisnike
- 5 djelatnica završilo je edukaciju za zanimanje GERONTODOMAĆICA
- osigurana je promidžba i vidljivost projekta (nabava majica, letaka i krpenih vrećica, reportaža na lokalnom TV-u, objava medijskog članka u lokalnim novinama).

Projekt je ostvario svoj cilj i svrhu. Zapošljavanjem žena smanjena je nezaposlenost, osigurana je uključenost ciljne skupine na tržištu rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici te njihovo dodatno obrazovanje. Pružanjem potpore osobama u starijoj životnoj dobi i osobama u nepovoljnom položaju poboljšana je kvalitete života krajnjih korisnika.
Nadamo se novom Pozivu u okviru  Zaželi – programa zapošljavanja žena na koji se Općina Magadenovac planira prijaviti kako bi se projekt nastavio i dalje.

 

 

 

 

Partnersko vijeće županije

 

 

Opće informacije o partnerskom vijeću županije

 

 

Partnersko vijeće osniva se za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja koji se donose na temelju Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17, 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakona).

 

Partnerska vijeća osnivaju se za područja statističkih regija, za područja županija te za urbana područja.

 

Osnivač prilikom osnivanja određuje naziv partnerskog vijeća.

 

Partnersko vijeće na osnivačkoj sjednici donosi poslovnik o radu kojim uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika partnerskog vijeća, način rada partnerskog vijeća i druga pitanja bitna za rad partnerskog vijeća, sukladno odredbama Zakona i Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (»Narodne novine«, broj 103/15) (u daljnjem tekstu: Uredba).

 

Partnersko vijeće za područje županije osniva jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području županije.

 

Partnersko vijeće županije osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i Uredbom. Putem Partnerskog vijeća osigurava se ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata te u njihovom vrednovanju.

 

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća za područje županije obavlja regionalni koordinator za jedinicu regionalne (područne) samouprave. U slučaju Osječko-baranjske županije, te poslove obavlja Javna ustanova županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije.

 

Partnersko vijeće sastavljeno je od predstavnika različitih dionika razvoja na području statističke regije, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno urbanog područja.

 

Član partnerskog vijeća za područje županije i partnerskog vijeća za urbano područje imenuje se za razdoblje trajanja planskog dokumenta politike regionalnog razvoja.

 

Član partnerskog vijeća ima zamjenika koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti. Zamjenik člana ima sva ovlaštenja člana partnerskog vijeća.

 

Zamjenik člana partnerskog vijeća imenuje se na isti način i u istom postupku kao i član partnerskog vijeća.

 

Odredbe Uredbe koje se odnose na članove partnerskih vijeća na odgovarajući se način primjenjuju i na njihove zamjenike.

Predsjednika i zamjenika partnerskog vijeća bira partnersko vijeće iz reda svojih članova na rok od dvije godine.

 

Predsjednik i zamjenik mogu biti ponovno birani.

 

U radu partnerskog vijeća za područje županije sudjeluju predstavnici:

–        regionalne (područne) samouprave i regionalnih koordinatora

–        velikih gradova s područja županije

–        manjih gradova i općina s područja županije

–        visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara

–        gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije

–        organizacija civilnog društva s područja županije.

 

Partnersko vijeće za područje županije ima najmanje 20, a najviše 35 članova i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu ni jedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću.

 

Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora.

 

Članovi partnerskog vijeća za područje županije doprinose strateškom planiranju razvoja županije, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe županijske razvojne strategije.

 

Tijelo odgovorno za pripremu planskog dokumenta uključuje u svoj rad partnersko vijeće i to prilikom analize i identifikacije potreba razvoja, određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva, dodjeljivanja sredstava, utvrđivanja pokazatelja ostvarenja planskog dokumenta, provedbe horizontalnih načela, a predstavnike partnerskog vijeća uključuje u odbor za praćenje provedbe planskog dokumenta.

 

Partnersko vijeće posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika; prepoznavanju i predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj; stvaranju kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja; uspostavi integriranog razvoja uvažavanjem problema i potreba različitih kategorija dionika regionalnog razvoja.

 

Partnersko se vijeće u svome radu rukovodi načelima utvrđenima Zakonom. Partnersko vijeće posebno se rukovodi i sljedećim načelima:

–        načelom ravnomjerne predstavljenosti partnera – koje podrazumijeva da partnersko vijeće omogućava predstavljenost ključnih dionika razvoja iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području za koje se osniva, te da se u radu partnerskog vijeća onemogući pretežiti utjecaj samo jedne kategorije dionika

–        načelom transparentnosti – koje se odnosi na postupak utvrđivanja ključnih dionika, razvoja jednako kao i način rada partnerskog vijeća

–        načelom jednakosti članova partnerstva – koje podrazumijeva da svaki član partnerskog vijeća može iznijeti stajalište organizacije koju predstavlja, te da to mišljenje na prikladan način bude uzeto u razmatranje

–        načelo usuglašavanja – koje podrazumijeva da se do odluka partnerskog vijeća dolazi putem pregovaračkog procesa kroz postizanje sporazuma između članova.

Sjednice partnerskih vijeća saziva predsjednik partnerskog vijeća.

Predsjednik partnerskog vijeća odgovoran je:

–        za pravovremeno dostavljanje relevantnih informacija i dokumenata svim članovima partnerskog vijeća i jednostavan pristup istima (slanje elektroničkom poštom, objava na mrežnim stranicama i sl.)

–        osiguranje dovoljnog vremena članovima partnerskog vijeća za analizu i komentiranje dokumenta u procesu izrade i provedbe planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja

–        dostupnost kanala preko kojih članovi partnerskog vijeća mogu postavljati pitanja, očitovati se na predložene dokumente te putem kojih će biti obaviješteni o načinu postupanja po njihovim očitovanjima.

 

Sjednice partnerskog vijeća održavaju se najmanje dvaput godišnje.

Na sjednice partnerskog vijeća mogu se po potrebi pozivati i predstavnici tijela državne uprave, drugih javnih tijela te predstavnici znanstvene i stručne javnosti, organizacija civilnoga društva, udruženja poslodavaca i predstavnici sindikata koji nisu članovi partnerskog vijeća.

Predstavnici tijela državne uprave, drugih javnih tijela te predstavnici znanstvene i stručne javnosti, organizacija civilnoga društva, udruženja poslodavaca i predstavnici sindikata koji nisu članovi partnerskog vijeća, sudjeluju u radu partnerskog vijeća bez prava glasa.

Partnersko vijeće djeluje sukladno poslovniku o radu kojim je uređen način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika partnerskog vijeća, način rada partnerskog vijeća i druga pitanja bitna za rad partnerskog vijeća, sukladno odredbama Zakona i Uredbe.

Javnost rada partnerskog vijeća osigurava se pravovremenom objavom na mrežnim stranicama informacija i dokumenata koji su na temelju Zakona i Uredbe dostupne javnosti.

 

Tijelo koje obavlja administrativne i stručne poslove za rad partnerskog vijeća na svojim mrežnim stranicama dužno je javno objaviti informacije i dokumente o:

–        načinu odabira članova partnerskog vijeća te popis članova partnerskog vijeća

–        poduzetim radnjama kojima se osigurava aktivno sudjelovanje partnera u radu partnerskog vijeća

–        održanim sjednicama i savjetovanjima s partnerima

–        doprinosu partnera u izradi i provedbi planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja te druge relevantne informacije.

 

Partnersko vijeće statističke regije osniva se odlukom Vlade Republike Hrvatske za jednu statističku regiju sukladno načelu partnerstva i suradnje, kako bi se povezali dionici razvoja na razini statističke regije.

Partnersko vijeće statističke regije osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini statističke regije, predlaganja strateških projekata na razini statističkih regija te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i Uredbom.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća statističke regije obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

U radu partnerskog vijeća statističke regije sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te jedinica lokalne samouprave, regionalnih koordinatora, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva s područja statističke regije.

Članove partnerskog vijeća statističke regije predlažu partnerska vijeća za područje županije s područja statističke regije iz reda svojih članova.

Članovi partnerskog vijeća statističke regije biraju se na rok od dvije godine dana s mogućnošću ponovnog izbora.

Partnersko vijeće za područje županije na čijem području se nalazi urbana aglomeracija, bira pet članova iz reda svojih članova u partnersko vijeće statističke regije, dok partnerska vijeća za područje ostalih županija s područja statističke regije biraju po četiri svoja člana u Partnersko vijeće statističke regije.

Predstavnike središnjih tijela državne uprave i drugih javnih tijela središnje razine posebno bitnih za razvoj statističke regije imenuju ta tijela na temelju poziva koje im upućuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

 

Plan razvoja županije

 

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) (u nastavku: Zakon o sustavu strateškog planiranja) plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća.

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja županijski plan razvoja temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za županiju koji se donosi za razdoblje od sedam godina, a kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, odnosno iz Nacionalne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija.

Plan razvoja županije donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelima partnerstva i suradnje, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

 

 

Dokumenti:

 

Poslovnik o radu Partnerskog vijeća OBŽ

Rješenje o osnivanju Partnerskog vijeća OBŽ i imenovanju njegovih članova

Zapisnik s Partnerskog vijeća OBŽ (22.7.2020.)

 

Tehnička pomoć

Tehnička pomoć logo

 

 

 

 

„Tehnička pomoć JU ŽRA OBŽ 2019-2023“

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROJEKTA:  Tehnička pomoć JU ŽRA OBŽ 2019-2023

 

 

 

PROGRAMSKI OKVIR:

OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj / Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć

 

 

FINANCIRANJE:

Financiranje dijelom od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

 

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

 

 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 32.092.387,67 kuna

 

 

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 27.278.529,45 kuna

 

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  2019.-2023.

 

 

SAŽETAK PROJEKTA:

Projekt će omogućiti adekvatno obavljanje aktivnosti regionalnog koordinatora koje su definirane Zakonom o regionalnom razvoju čl.25 (NN 123/17), što će rezultirati pravovremenom podrškom informiranju javnosti i jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata od značaja za razvoj županije, a sufinanciranih iz EU sredstava. Provedbom aktivnosti pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata jedinicama lokalne/regionalne samouprave i javnopravnim tijelima, informativno-edukativnim mjerama za širu javnost i potencijalne prijavitelje i edukativnim mjerama usmjerenim na jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora ostvariti će se ciljevi usmjereni na postizanje ravnomjernog regionalnog razvoja na području Osječko-baranjske županije.

 

CILJEVI: 

 

Opći cilj projekta je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

 

Specifični cilj je podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.

 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI: 

1) Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, aktivnosti praćenja i izrada strateških dokumenata

2) Informativno-edukativne aktivnosti

3) Jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora

4) Upravljanje projektom

5) Promidžba i vidljivost

 

 

REZULTATI:

1) Razvijena mreža podrške javnopravnim tijelima na području Osječko-baranjske županije

2) Informirana javnost o mogućnostima i provedbi EU fondova i osigurana potpora jačanju kapaciteta javnopravnim tijelima na području Osječko-baranjske županije

3) Ojačani kapaciteti regionalnog koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata

 

 

DODATNE POVEZNICE:

 

http://www.strukturnifondovi.hr

 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

Prazno

.

Javna nabava

 

 


 

Jednostavna nabava računalne opreme 02-JED/2018

Poštovani,

naručitelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4., 31000 Osijek, OIB 06502412322 pokrenula je jednostavnu nabavu računalne opreme za Javnu ustanovu Županijsku razvojnu agenciju Osječko-baranjske županije 02-JED/2018 te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

Poziv na dostavu ponuda za računalnu opremu

Troškovnik - Računalna oprema

 


 

Jednostavna nabava izrade namještaja po mjeri i opremanje prostora 03-JED/2018

Poštovani,

naručitelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4, 31000 Osijek, OIB 06502412322 pokrenula je jednostavnu nabavu Izrade namještaja po mjeri i opremanje prostora Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije 03-JED/2018., te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu uredske opreme

Troškovnik uredska oprema

 


Jednostavna nabava automobila N 17/2019

Poštovani,

naručitelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4, 31000 Osijek, OIB 06502412322 pokrenula je jednostavnu nabavu automobila Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije N 17/2019. te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponuda.

 


 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE AUTOMOBILA ZA JAVNU USTANOVU ŽUPANIJSKU RAZVOJNU AGENCIJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 


 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE AUTOMOBILA

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE AUTOMOBILA ZA JAVNU USTANOVU ŽUPANIJSKU RAZVOJNU AGENCIJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 


 

OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA - ZAKONSKA OBVEZA ZAPRIMANJA E-RAČUNA OD 1.7.2019.

 

Poziv na dostavu ponuda - u postupku nabave usluga tiskanja promotivnog materijala

 


 Plan nabave

 

Izmjene i dopune plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije (09.2020.)

Izmjene i dopune plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije (08.2020.)

Izmjene i dopune plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije (07.2020.)

Izmjene i dopune plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije (03.2020.)

Plan nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Dopuna plana nabave Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za2019. godinu

Izmjena plana nabave Javne ustanove Zupanijske razvojne agencije Osjedko-baranjske županije za 2019. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za JU ŽRA OBŽ za 2019. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga JU ŽRA OBŽ

Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu (pročišćena verzija)

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave 2019

Plan nabave 2018

 

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave

 


Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjave svog predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

 

 

 

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top