Zakonska regulativa

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/0160/01129/05109/0712/0836/09150/11144/12 i 19/13, 137/15123/17 i 98/19 i 144/20)

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 
86/06125/0616/0795/08, 46/10145/1037/1344/1345/13 i 110/15)

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 
25/13 i 85/15)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 
86/0861/1104/18 i 112/19)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 
47/09 i 110/21)

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/1080/10 i 93/11)

Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN 
125/1164/15 i 112/18)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 
10/97107/0794/13 i 98/19),

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 
157/13152/1499/1552/1616/17130/17 i 98/19)

Zakon o udrugama (NN 74/1470/17, 98/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o grobljima (NN 
19/9850/12 i 89/17)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 
39/1348/15 i 98/19)

Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (NN 26/15, 37/21)

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top